Behandeling persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. belangrijk. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers.

In opdracht van onze opdrachtgevers verwerken wij uw persoonsgegevens. Waaruit bestaan persoonsgegevens?
Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt;
  • financiële gegevens;
  • medische gegevens;

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. verzamelt en bewerkt persoonsgegevens onder meer voor:

  • juiste uitvoering van de ons verstrekte opdrachten;
  • het uitvoeren van opdrachten informatievoorziening naar slachtoffers, belangenbehartigers, opdrachtgevers en medici;
  • regres

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De gegevens worden bewerkt en beheerd in een ICT-systeem en in fysieke dossiers, waartoe alleen die personen toegang hebben die voor geheimhouding hebben getekend.

Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Wanneer worden persoonsgegevens uitgewisseld?

Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers of wij hiervoor uw toestemming hebben.

De gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen, zoals medisch, arbeidsdeskundig en rekenkundig adviseurs.

Bewaren van persoonsgegevens
Mr. H. Groeneveld & Partners B.V. bewaart persoonsgegevens zo lang als specifieke regelgeving dit vereist.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzake in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken per e-mail sturen naar info@groeneveld-partners.nl of per post sturen aan postbus 30130, 3001 DC Rotterdam.

Wij zullen dan uw identiteit controleren.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.